Terug naar de homepagina

Het nieuwe wetboek van vennootschappen, actie is een goede optie. Deel 1

U heeft zeker al gehoord dat het vennootschapsrecht grondig is gewijzigd.  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) werd op 1 mei 2019 van toepassing. Dit heeft aardig wat gevolgen waar we in deze tekst dieper op ingaan.

We kunnen spreken van drie belangrijke momenten:

  • 1 mei 2019: Nieuwe vennootschappen vallen meteen onder het nieuwe WVV. Reeds bestaande vennootschappen kunnen ervoor kiezen (opt-in) om hun statuten aan te passen en conform te maken aan het nieuwe WVV.
  • 1 januari 2020: Alle vennootschappen die nog geen opt-in hebben gedaan zullen zich moeten conformeren aan de dwingende bepalingen van het WVV. De bestaande statutaire bepalingen die in conflict liggen met de dwingende bepalingen van het  WVV komen te vervallen. De aanvullende bepalingen worden ook automatisch van toepassing, enkel als u ze heeft uitgesloten door een statutaire bepaling hoeft dit niet.
  • 1 januari 2024: Het moment dat alle vennootschappen hun statuten in lijn moeten gebracht hebben met het nieuwe WVV.

In drie delen zullen we u toelichten waarom het interessant kan zijn voor u om al voor 1 januari 2020 initiatief te nemen.

Klare wijn schenken

De grootste probleem zit bij de dwingende maatregelen.  Alle vennootschappen zullen deze dwingende bepalingen moet volgen vanaf 1 januari 2020. In het nieuwe wetboek is het helemaal niet duidelijk wat die dwingende maatregelen allemaal zijn.  Als we naar de toelichten van de wet kijken (Memorie van toelichting) dan kunnen we zekerheid hebben over volgende zaken:

  • Nieuwe benamingen en rechtsvormen.
  • De regels over winstuitkering.
  • Samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de bestuursorganen.
  • De regels over de vereffening.

Wij zijn er zeker van dat er twisten zullen ontstaan bij enkele vennootschappen die hun staturen niet bewust aanpassen voor 1 januari 2020. Twisten over welke regels van toepassing zijn: het nieuwe WVV of de reeds bestaande (oude) statuten

Bijkomend nemen we afscheid van enkele vennootschapsvormen: CVOA, commanditaire vennootschap op aandelen, het economisch samenwerkingsverband en de landbouwvennootschap. Voor die vennootschappen is het van belang om na te gaan welke nieuwe vennootschapsvorm ze zullen kiezen. Als ze niets doen, wordt de keuze voor hen gemaakt met alle gevolgen van dien.

Ook voor de CVBA’s is het van belang om actie te nemen.  De CVBA wordt een coöperatieve vennootschap.  De ‘Oneigenlijke’ CVBA’s zullen vanaf 1 januari 2020 verplicht worden omgevormd tot een BV.

Als u nog vragen heeft over de gevolgen van het nieuwe WVV helpen wij u graag verder.

Ontdek onze expertise

Contact

info@ba.tax 03/870.52.70
Blarenberglaan 4 2800 Mechelen
Routebeschrijving